Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2014

gosiakowelove
1482 7c4a 500
Reposted fromhalfjohn halfjohn viapufaful pufaful

August 26 2014

gosiakowelove
0905 217e 500
Reposted fromkjuik kjuik viaSebeczek Sebeczek
gosiakowelove
0504 69a0
Reposted fromkaiee kaiee viaSebeczek Sebeczek
gosiakowelove
6549 7383
Reposted fromxzuzakx xzuzakx vianoisetales noisetales
gosiakowelove
Reposted fromoski oski viahornypigeon hornypigeon
gosiakowelove
3841 bdc1
Reposted fromcalifornia-love california-love vialexi lexi
gosiakowelove
There are two kinds of people in the world. Which one are you?
(source: Foodbeast, via 9GAG)
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus vialexi lexi
gosiakowelove
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viafer fer

August 25 2014

gosiakowelove
gosiakowelove
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagosialap gosialap
gosiakoweloveReposted fromPanMru PanMru viagosialap gosialap
2724 79e4 500

jungleclaudia:

I fixed a thing.

Reposted fromsarcasticdumpling sarcasticdumpling vialaufer laufer

August 24 2014

gosiakowelove
Niedzielne popołudnia są ciche, spokojne i samotne. Czytam książki albo słucham muzyki. Czasami próbuję sobie przypomnieć wszystkie trasy naszych niedzielnych spacerów. Nawet pamiętam, w co byłaś ubrana. W niedzielne popołudnia naprawdę wracają do mnie różne wspomnienia.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaagainnagain againnagain
gosiakowelove

August 14 2014

gosiakowelove
gosiakowelove
2848 507c 500
Berlin , Germany

August 12 2014

gosiakowelove
gosiakowelove
8331 5803
Reposted fromretaliate retaliate viaportecreation portecreation
gosiakowelove
8494 e7fc 500
Reposted fromlaluna laluna viasection section
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.