Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2016

gosiakowelove
gosiakowelove
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viakarolski karolski
gosiakowelove
Reposted fromtfu tfu viaaventine aventine
gosiakowelove
1680 241b
szampan
Reposted fromczinok czinok viaopuszek opuszek
gosiakowelove
6213 a75a 500
Reposted fromMadristas Madristas viakrzysk krzysk
gosiakowelove
5569 1936 500
Reposted fromschmandwerk schmandwerk vialouve louve
gosiakowelove
1021 7e80
Reposted fromcandycoatedoom candycoatedoom vialaufer laufer

October 20 2016

gosiakowelove
6145 9db8 500
Reposted fromrobcochcesz robcochcesz viaapatia apatia
gosiakowelove
Reposted fromaimless aimless viadotknij dotknij
gosiakowelove
2142 a41a 500
Reposted fromfungi fungi viadotknij dotknij
gosiakowelove
9820 ec35
Reposted frompulperybka pulperybka viadogs dogs
gosiakowelove
Dziś pesymizm nie jest ani wysiłkiem, ani niezależnością. Jest pierwszym wrażeniem po rozejrzeniu się dookoła.
— Leopold Tyrmand, "Siedem dalekich rejsów"
Reposted fromcudoku cudoku viafer fer
gosiakowelove
6144 08f2
Reposted frombookaholic bookaholic viaFarill Farill
gosiakoweloveReposted fromPanMru PanMru viaoutkapa outkapa
gosiakowelove
Reposted fromdarthsadic darthsadic vialouve louve
gosiakowelove

February 28 2016

gosiakowelove
7821 593b 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viathedogs thedogs

February 27 2016

gosiakowelove
gosiakowelove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl