Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2016

gosiakowelove
7821 593b 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viathedogs thedogs

February 27 2016

gosiakowelove
gosiakowelove
gosiakowelove
gosiakowelove

January 02 2016

gosiakowelove
gosiakowelove
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viafer fer

December 22 2015

gosiakowelove
Reposted fromFlau Flau vialouve louve

December 18 2015

gosiakowelove
2054 50a6
Reposted fromtfu tfu viaa-antimatter a-antimatter
gosiakowelove
8970 3b0a 500
Reposted fromncms ncms viahornypigeon hornypigeon
gosiakowelove
gosiakowelove
gosiakowelove
gosiakowelove
gosiakowelove
Kto patrzy w przeszłość i wydobywa z niej same ochłapy i strzępy, nie może zbudować przyszłości, bo nie ma czasu, by ją wymyślić. Nie ma też sił, by cieszyć się teraźniejszością, tą kroplą czasu - jedyną, która jest nam dana naprawdę. 
— Hanna Kowalewska "Tego lata w Zawrociu"
Reposted fromno-maam no-maam
gosiakowelove
0937 7c0d

December 10 2015

gosiakowelove
5450 7c9a
Reposted fromSenmendelejewa Senmendelejewa viapankamien pankamien

December 07 2015

gosiakowelove
Reposted fromcarfreitag carfreitag viakookinkid kookinkid
gosiakowelove
0829 9581
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaMagoryan Magoryan
gosiakowelove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl