Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2014

gosiakowelove
Reposted fromgruetze gruetze via0monn66 0monn66
gosiakowelove
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— kobieca czytelnia
Reposted frommajacia95 majacia95 viacytaty cytaty
gosiakowelove

yogaboi:

1000000000000000 points for Gryffindor

Reposted fromhogwarts hogwarts vialaufer laufer
gosiakowelove
1925 904f
Reposted fromklaudiuszowelove klaudiuszowelove vialouve louve

October 29 2014

gosiakowelove
2206 89b1 500
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viaEtien Etien
9871 d4e5 500
Reposted fromamatore amatore
gosiakowelove

Reposted frommythren mythren viafremde fremde
gosiakowelove
gosiakowelove
Reposted fromczasnazupe czasnazupe viamefir mefir
gosiakowelove
Reposted fromczasnazupe czasnazupe viamefir mefir
gosiakowelove
Reposted fromczasnazupe czasnazupe viamefir mefir
gosiakowelove
4756 66bb
Reposted fromkaiee kaiee viaPecon Pecon
gosiakowelove
7883 0570
Reposted fromDuo Duo viatypography typography

October 26 2014

gosiakowelove
1038 9a49 500
Reposted fromobcyastronom obcyastronom viafer fer
gosiakowelove
9085 ca70
Reposted fromogharipour ogharipour viadivi divi
gosiakowelove
7677 7290 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaizanna izanna
gosiakowelove
Reposted fromfotofuzzi fotofuzzi viaswmmp swmmp
9449 0e20 500

xclockworkresonancex:

rpg2692:

ammnontet:

noahtheskeleton:

Drew on my hand today

borderhands

the hands among us

The walking hands

Reposted fromsxizzor sxizzor vialaufer laufer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.