Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2014

gosiakowelove
Nigdy nie przyszło mi do głowy, że nieobecność może zajmować tyle miejsca, znacznie więcej niż obecność.
— A.M
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viamahsheed mahsheed
3608 79bb 500
gosiakowelove
gosiakowelove
Reposted fromlouve louve
gosiakowelove
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viafer fer

September 16 2014

gosiakowelove

antraxium:

American Horror Story: All seasons.


gosiakowelove
5580 cf0a
Reposted fromrenirene renirene viaHypothermia Hypothermia
8858 1c3d
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viamariMo mariMo
gosiakowelove
8565 576e 500
Reposted fromfoods foods

September 15 2014

gosiakowelove
Pogubiłem się już w liczbie rozczarowań.
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
gosiakowelove
7666 f29a 500
Reposted fromluthinee luthinee vialaufer laufer
gosiakowelove
7115 90c6
Reposted fromrol rol vialaufer laufer
gosiakowelove
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
     
— Przemysław Skokowski
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viafer fer
gosiakowelove
2205 ee92 500
Reposted frombearbeer bearbeer viaRedPenny RedPenny
gosiakowelove
7767 1d15 500
Reposted fromhatimental hatimental viaRedPenny RedPenny
gosiakowelove

September 14 2014

gosiakowelove
gosiakowelove
3385 ec7c

matka boska kuchenna
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viamahsheed mahsheed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.