Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2014

gosiakowelove
1404 34a6
Reposted fromMyTinySilentSoul MyTinySilentSoul viaanncey anncey
gosiakowelove
1980 ea6d
Reposted fromphilipp philipp viafremde fremde
gosiakowelove
5567 6734
Reposted fromkjuik kjuik viafremde fremde
gosiakowelove
4153 9baa 500
by DALeast, Lodz
Reposted fromurbanart urbanart viapastelina pastelina
gosiakowelove
Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz. One przyjdą same.
Reposted fromnikooos nikooos viasmutnazupa smutnazupa
gosiakowelove
9417 4946
gosiakowelove
6415 5872 500
Reposted fromkjuik kjuik viaagainnagain againnagain
gosiakowelove
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych.
Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Reposted fromrickymp rickymp viano-maam no-maam

October 18 2014

gosiakowelove
1180 a931
Reposted from3words8letters 3words8letters viacharme charme
gosiakowelove
1214 035e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakatastrofo katastrofo
gosiakowelove
1141 8f79
Reposted fromtwice twice viaohshit ohshit
gosiakowelove
gosiakowelove
0856 2c32
hater tears
Reposted frompankamien pankamien viadzony dzony
gosiakowelove
9451 d892
Reposted frombrans brans viamasterofpuppets masterofpuppets
5628 e12e 500
Reposted fromamatore amatore viaporanny poranny
gosiakowelove
3821 5dc1 500
Reposted fromYukari Yukari viamasterofpuppets masterofpuppets
gosiakowelove
7195 cd33 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viamasterofpuppets masterofpuppets
gosiakowelove
Kobiety nie chcą, gdy mają. Chcą, gdy nie mogą mieć.
— ciasteczkowa
Reposted fromconfusion confusion viasixandnine sixandnine

October 17 2014

gosiakowelove
0051 35fb 500
Reposted fromprecious precious viapijanygowniarz pijanygowniarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.